Makan

landschapsontwerp

Titel:
Natura 2000 Springendal foto 1

Opdrachtgever:
Staats Bosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
In de regio Noordoost Twente hebben de natuurgebieden op de hoge zandgronden te maken met verdroging. Te lage grondwaterstanden leveren problemen op voor de Natura 2000 beeksystemen die afhankelijk zijn van grondwater/ oppervlaktewater. Om inzicht in het systeem te krijgen zijn voor deze beeksysteem profielinventarisaties uitgevoerd. De opgave is het in kaart brengen van het totale beeksysteem zowel landschappelijk als ecologisch als hydrologisch.

Natura 2000 Oost Twente