Titel:
Natura 2000 Hazelbekke, Roezebeek foto 6

Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
Op de stuwwal ligt onder andere de Paardeslenkte. Aan de voet ervan ontspringen de Mosbeek, de Springendalse beek en de Hazelbekke. De scheefgestelde kleischotten, die ontstaan zijn door de vorming van de stuwwal, zijn van grote invloed op de lokale hydrologie. Verschillende bronmilieus bestaan, doordat het grondwater over deze kleilagen naar maaiveld stroomt. In de profielinventarisaties zijn de veronderstelde stroombanen getekend.