Titel:
Natura 2000 Springendal foto 1

Opdrachtgever:
Staats Bosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
In de regio Noordoost Twente hebben de natuurgebieden op de hoge zandgronden te maken met verdroging. Te lage grondwaterstanden leveren problemen op voor de Natura 2000 beeksystemen die afhankelijk zijn van grondwater/ oppervlaktewater. Om inzicht in het systeem te krijgen zijn voor deze beeksysteem profielinventarisaties uitgevoerd. De opgave is het in kaart brengen van het totale beeksysteem zowel landschappelijk als ecologisch als hydrologisch.