Titel:
Natura 2000 Hazelbekke, Roezebeek foto 5

Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
Een knelpunt voor de beeksystemen betreft verdroging door erosie van de beekbodem en lokale ontwatering rond de brongebieden/ beken. Daarnaast speelt sterke vermesting van het toestromende grondwater en afstroming van eutroof oppervlaktewater uit de landbouwgebieden een rol. Met lokale maatregelen in de waterhuishouding en vermindering/ beƫindiging van de bemesting in intrekgebieden, kunnen kwelafhankelijke habitattypen in stand worden gehouden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelde Elzenbronbossen met Goudveil, in het Springendal en op verschillende locaties langs de Mosbeek en langs de Hazelbekke