Titel:
Natura 2000 Mosbeek foto 3

Opdrachtgever:
Staatsbosbeheer

Jaar:
2016

Omschrijving:
Natura 2000-gebieden maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het gaat om gebieden waarin veel habitattypen en soorten voorkomen die Europees moeten worden beschermd. Het doel van Natura 2000 is het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. De Mosbeek ontspringt op de westflank van de stuwwal van Ootmarsum en wordt gevoed door een groot aantal bronnen. Het brongebied van de Mosbeek bevat een voor Nederland unieke stroomhoogveenvegetatie.