Makan

landschapsontwerp

Titel:
Nieuw Stroomland nazuiverend gemaal foto 1

Opdrachtgever:
Wetterskip Fryslân

Jaar:
2017

Omschrijving:
Door de aanleg van de Haak moest een nieuw gemaal gebouwd worden naast het Richard Hageman aquaduct in het Van Harinxmakanaal (VHK) bij Leeuwarden. Dit gemaal van 27m3/min is in 2014 gebouwd. In de Structuurvisie Nieuw Stroomland is langs de Haak een zone van 60 m als groen blauwe zone bestemd. Wetterskip Fryslân had in het kader van het innovatieprogramma rond de Europese Kaderrichtlijn Water een studie afgerond naar de mogelijkheden om polderwater te zuiveren bij gemalen, voordat het geloosd werd op de boezem: Wetterlannen. Uit de studie bleek dat inrichtingsmaatregelen het meest efficiënt waren: een brede maalkom met slibvang voor het gemaal en een constructed wetland er achter, in combinatie met een aangepast maalregime dat de beste waterkwaliteit kan opleveren. Het Wetterskip heeft landschapsarchitecte Maaike Vellinga, architecte Nynke Rixt Jukema en beheeradviseurGeorge Kivistsbos al in 2012 een eerste brainstormontwerp laten maken. Dit uitgewerkt concept is een vervolg van een lang voortraject.